คู่มือประชาชน ตอนดอกเบี้ย


? ลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยเกิน ผลเป็นอย่างไร?
? เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกิน ผลเป็นอย่างไร?