[ข่าวปลอม] อย่าแชร์! หากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ครบ 2 เข็ม ไม่มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู


จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลว่า หากนักศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ครบ 2 เข็ม จะส่งผลให้ไม่มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครูนั้น ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงว่า ในการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบฯ ไม่มีข้อใดระบุว่าจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบ 2 เข็ม

โดยการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เป็นการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศดังกล่าว ข้อ 10 และข้อ 11 กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบฯ ไว้ดังนี้

ข้อ 10 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบฯ ดานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

10.1 ผู้ศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง

– ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง หรือ

– ผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูรตปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการกำหนด

10.2 ผู้มีคุณวุฒิปริญญาอื่น ที่คุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

– ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด หรือ

– ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู

ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ ด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตน

– เป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติ ที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง หรือ

– เป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติ ที่มีคุณวุฒิปริญญาอื่นๆ ที่คุรุสภารับรองตามข้อ 10.2

งนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ksp.or.th หรือโทร. 02 3049899

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ในการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบฯ ไม่มีข้อใดระบุว่าจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบ 2 เข็ม

ที่มา antifakenewscenter