เลขาธิการ ปปง. เตือน! แก๊งคอลเซ็นเตอร์ปลอมเอกสารอย่าหลงเชื่อ


ปปง. เตือนระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปลอมเอกสารหลอกโอนเงิน โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 พลตํารวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้โทรศัพท์ไปหลอกลวงผู้เสียหาย โดยแอบอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งสินค้าหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ตํารวจ สํานักงาน ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศาล อัยการ เป็นต้น หลอกผู้เสียหายให้หลงเชื่อว่าทําผิดกฎหมาย หรือหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อทํานองว่าส่งของผิดกฎหมาย ติดค้างอยู่ด่านศุลกากร ก่อนออกอุบายให้โอนเงินให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

โดยอ้างว่าหากส่งให้ตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดจะโอนเงินคืนให้ ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพมักกระทําการเป็นกระบวนการ มีการปลอมแปลงเอกสารซึ่งอ้างว่าเป็นคําสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรม เรื่อง การส่งทรัพย์สินเข้าตรวจสอบที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีการใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสํานักงาน ปปง. และปลอมลายมือชื่อบนเอกสารดังกล่าวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จากนั้นขณะที่คุยกับผู้เสียหาย จะแสดงทีท่าว่ามีการโอนสายให้คุยกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความหวาดกลัวให้ผู้เสียหาย และเมื่อผู้เสียหายโอนเงินให้ จะติดต่อไม่ได้อีกเลย
ซึ่งการกระทําความผิด ในลักษณะแบบนี้ มิจฉาชีพมักใช้โทรศัพท์และใช้แอป LINE เป็นเครื่องมือในการดําเนินการ และใช้รูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ใช้บัญชีรับโอนเงินของผู้อื่นหรือผู้รับจ้างเปิดบัญชี เพื่อป้องกันการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ โดยพบผู้เสียหายจํานวนมาก มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้านบาท
เลขาธิการ ปปง. ย้ําว่า สํานักงาน ปปง. ไม่เคยมีการออกเอกสารในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด อาจเสียเงินฟรี!

นอกจากนี้ สํานักงาน ปปง. ขอเตือนผู้ที่ที่รับจ้างเปิดบัญชีและยอมให้ใช้บัญชีธนาคาร หากมีการนําบัญชีไปใช้ในการกระทําความผิดที่เข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน ซึ่งการกระทําดังกล่าวเป็นการให้ความร่วมมือกับมิจฉาชีพด้วยวิธีการรับจ้างเปิดบัญชี สํานักงาน ปปง. จะตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของผู้กระทําความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์จนนําไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในที่สุด และจะดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน กับผู้ที่จ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดเช่นกัน
ทั้งนี้ ความผิดฐานฟอกเงินนั้น มีอัตราโทษจําคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สํานักงาน ปปง. มีความห่วงโยต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน จึงขอแจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทําความผิด ให้โทรสอบถามหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710

ที่มา : https://www.it24hrs.com/2022/amlo-gangcallcenter-warning/
https://www.amlo.go.th/index.php/th/news/detail/12433